บริษัท ดีคลีน ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด รับรางวัล SME ดีเด่น จากการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 15

ดีคลีน dKLEAN SME Award 15th

บริษัท ดีคลีน ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด หรือชื่อเรียกว่า ดีคลีน (dKLEAN) ได้รับรางวัล SME ดีเด่น จากการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 15 ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.).

 

โดยมี คุณสุขวัฑ กีรติมโนชญ์ และ คุณอินทุอร เห่วซึ่งเจริญ กรรมการบริษัท ดีคลีน ซัพพอร์ต เซอร์วิส เป็นตัวแทนของบริษัทเข้ารับรางวัล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ในพิธีมอบรางวัลที่มีเกียรติ โดยมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีในการมอบรางวัล

Line @dklean
ติดต่อสอบถาม Line: @dklean

National SME Award 15th

การประกวดรางวัล SME แห่งชาติเป็นเวทีที่สำคัญสำหรับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจ SME ในประเทศ การประกวดนี้มีเป้าหมายในการเลือกประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการ SME ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ธุรกิจ SME อื่น ๆ ในประเทศไทย

 

ในปีนี้ มีผู้ประกอบการทั้งหมด 709 รายสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัล และมีผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 40 ราย

 

รางวัล SME แห่งชาติ (SME National Awards) เป็นรางวัลที่จัดขึ้นมาแล้ว 14 ครั้ง โดยเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2549 แนวคิดในการจัดประกวดนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยนำแนวคิดของเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินธุรกิจที่เข้าร่วมการประกวด รางวัลนี้มุ่งเน้นให้การมอบรางวัลแก่ธุรกิจ SME ที่มีความสามารถและความพร้อมในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน และเป็นแบบอย่างที่ดีในวงการธุรกิจขนาดเล็กและกลางในประเทศ

063-697-9793
063-697-9793

โดยมีการพิจารณาจาก 7 หมวด ประกอบด้วย

 1. บทบาทของผู้บริหารในการนำองค์กร
 2. การวางแผนการดำเนินธุรกิจ
 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด
 4. การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้
 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล
 6. การจัดการกระบวนการ
 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

 

ดีคลีน บริการทำความสะอาดที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

dKLEAN เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการความสะอาดครบวงจร โดยได้รับการยอมรับมานานกว่า 10 ปี บริษัทมุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทีมงานและกระบวนการให้บริการ ทั้งด้านบุคคลากรและนวัตกรรม เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุด

dKLEAN ได้รับรางวัลและความยอมรับจากหลากหลายแหล่งที่ต่างกัน เช่น

 • รางวัล SME ดีเด่น ในการประกวดสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 14 ในปี 2022 จากสสว.
 • รางวัล SME มาตรฐาน ในการประกวดสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 13 ในปี 2021 จากสสว.
 • รางวัล Smart Enterprise Award ในปี 2020 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ
 • รางวัล Success Case ในปี 2020 จากโครงการ SMEs Grow Up จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

บริการของดีคลีนมีหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น

 • dKLEAN Signature Service,
 • Image Enhancement Service,
 • Long & Short-term Contracted Partnership,
 • One-Time Service แบบ Big Clean, และ
 • Customized Services

ซึ่งเป็นบริการที่เน้นคุณภาพและประสิทธิภาพ

เพราะเราอยากให้ทุกๆ วัน..เป็นวันที่ดีของทุกคน
dKLEAN

Make Your Day

ทำให้ทุกวัน..เป็นวันที่ดีสำหรับคุณ

ดีคลีน dKLEAN Team SME Award 15th
ดีคลีน dKLEAN Team SME Award 15th

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ดีคลีน สามารถติดต่อได้ที่

www.dKLEANservices.com
Line: @dklean
โทรศัพท์: 063-697-9793, 090-944-4647
อีเมล: Service@dKLEANservices.com

Line @dklean
ติดต่อสอบถาม Line: @dklean